6 nội dung cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan giai đoạn 2021-2025

Chủ Nhật, 05/12/2021, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2764/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 5 năm tới ngành hải quan sẽ chú trọng cải cách thể chế hải quan, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của ngành. Các nội dung cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành hải quan theo từng giai đoạn.

AN NHẬT

 

 

;
.