Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 01/02/2024, 18:22 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 18 năm, kể từ khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa trong đảng và trong đời sống xã hội.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm 2024, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hướng mạnh với chuyên đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, là nội dung hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nêu gương của mọi tổ chức, mọi cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Bác, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó, để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng, để quần chúng tin tưởng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định: “Thực hiện nghiêm các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên trước nhân dân”…

Hiện nay, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảng ta đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc tham ô, hối lộ, thất thoát tài sản của Nhà nước. Từ vụ “chuyến bay giải cứu”, đến vụ “kit test Việt Á”và gần đây là những vụ việc xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Lâm Đồng… cho thấy việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống; thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, nói chưa đi đôi với làm; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, thậm chí còn cục bộ, lợi ích nhóm, sa vào chủ nghĩa cá nhân và bị cám dỗ với lợi ích vật chất.

Giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã và đang được các cấp ủy các cấp quan tâm, triển khai thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần cụ thể hóa việc nêu gương bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, người đứng đầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương nhằm tạo ra hiệu ứng trong việc tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp cần tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, quan tâm giúp đỡ để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, là những tấm gương sáng “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

HOÀNG LÊ

 

;
.