Phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thứ Năm, 08/02/2024, 14:56 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GT-VT vừa phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) giai đoạn đến hết năm 2025.

Theo đó, VMS-South sẽ tập trung hoạt động theo ngành nghề kinh doanh chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 1607/2023 của Bộ GT-VT và các quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trong việc tái cơ cấu, VMS-South sẽ đổi mới quản trị DN, rà soát, xây dựng và ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của DN; Rà soát hệ thống định mức trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động nội bộ, đơn giá tiền lương và chi phí khác để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành phù hợp với tình hình thực tế.

DN cũng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, công tác tài chính; thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định.

Đề án được Bộ GT-VT phê duyệt cũng yêu cầu VMS-South  thực hiện các phương án đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Đề án được Bộ GT-VT phê duyệt cũng yêu cầu VMS-South thực hiện các phương án đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, theo đề án được duyệt, VMS-South sẽ giải thể 2 phòng chuyên môn là Phòng Thanh tra bảo vệ - quân sự và Phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý hoa tiêu, chuyển chức năng nhiệm vụ về các phòng, ban khác. Trong các đơn vị thành viên, sẽ sáp nhập Chi nhánh VMS-South tại TP.Hồ Chí Minh vào Văn phòng VMS-South. Đồng thời, giải thể Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam, chuyển chức năng nhiệm vụ về các đơn vị bảo đảm hàng hải.

Sau khi cơ cấu lại, sẽ thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam trên cơ sở hợp nhất 5 công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I,V,VII,VIII,IX. Việc hợp nhất phải hoàn thành trước ngày 1/7/2024.  

Đề án được Bộ GT-VT phê duyệt cũng yêu cầu VMS-South  thực hiện các phương án đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đầu tư chương trình, phần mềm, thiết bị mô phỏng phục vụ công tác đào tạo hoa tiêu, thử nghiệm chạy tàu và trong việc thiết kế, bố trí báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

 

 

 

;
.