Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai

Thứ Năm, 22/09/2022, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2824/UBND-VP phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương  triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch đồng bộ, thường xuyên, liên tục và đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương;  phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đề án đến toàn thể cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, các cấp chính quyền cơ sở và người dân. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung: Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện năm 2023 của đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai.

SONG THƯ

 
;
.