Đề xuất phương thức hỗ trợ DN viễn thông công ích

Thứ Ba, 20/02/2024, 17:09 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ TT-TT đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích.

Theo dự thảo, nghị định này áp dụng đối với các DN viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông công ích, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định của Luật Viễn thông. Dự thảo nghị định quy định cụ thể về phương thức hỗ trợ DN cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Theo đó, DN viễn thông được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích khi thực hiện các hoạt động: Phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại các khu vực khó khăn chưa có dịch vụ viễn thông; duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông.

Điều kiện chung thực hiện các phương thức cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: Dịch vụ viễn thông phổ cập đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ. DN cung cấp dịch vụ được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Các điều kiện khác theo quy định của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Ngoài các điều kiện quy định trên, việc thực hiện các phương thức cung cấp dịch vụ viễn thông công ích còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 5, 6, 7 và 15 nghị định này.

Căn cứ thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông: Mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Danh mục dịch vụ viễn thông công ích; khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; thời hạn DN được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định tại nghị định này và quy định trong chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Kế hoạch, dự toán cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ TT-TT phê duyệt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ; Thiết kế kỹ thuật công trình hạ tầng do Bộ TT-TT ban hành (đối với trường hợp giao nhiệm vụ, đặt hàng); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ được Bộ TT-TT phê duyệt (đối với trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ).

Ngoài đáp ứng điều kiện chung, việc đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích còn phải đáp ứng các điều kiện: Thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập đến khu vực quy định tại điểm a khoản 10 Điều 3 nghị định này đã thực hiện đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu hoặc đã hết thời hạn hỗ trợ theo kết quả đấu thầu; Thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập đến khu vực quy định tại điểm b khoản 10 Điều 3 nghị định này.

Nhà nước đã ban hành mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập đối với DN.

MINH ĐỨC

 
;
.