Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Thứ Ba, 07/03/2023, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất...

QUANG VŨ

;
.