Từ 1/10: Bộ Giao thông Vận tải có thêm Cục Đường cao tốc Việt Nam

Thứ Hai, 26/09/2022, 18:18 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Nghị định số 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), từ ngày 1/10 tới đây, Bộ GTVT không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam mà tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2022 (thời điểm Nghị định số 56/2022/NĐ-CP có hiệu lực), Bộ GTVT sẽ có 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm 8 vụ tham mưu (Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ); Thanh tra; Văn phòng; 8 cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng).

Như vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ không còn hiện diện kể từ ngày 1/10/2022.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG ANH

;
.