123
Xây dựng đạo đức cách mạng - Tạo nền tảng vững chắc cho Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng đạo đức cách mạng - Tạo nền tảng vững chắc cho Đảng

Thứ Hai, 21/09/2020, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

Xây dựng Đảng về đạo đức có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, mục đích cao cả của Đảng nói gọn gồm 8 chữ là “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Trung với nước, hiếu với dân là một phẩm chất đạo đức, đồng thời là lý tưởng chính trị của những chiến sĩ cộng sản chân chính. Như vậy, có thể thấy: Xây dựng Đảng về đạo đức là hoạt động chủ động của Đảng trên các mặt giáo dục, rèn luyện, hành động thực tiễn để bồi đắp, củng cố những phẩm chất tốt đẹp của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò đội tiên phong, người lãnh đạo, đảng cầm quyền.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có nội dung chủ yếu là: trung với nước, hiếu với dân, suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân; nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, hòa mình với quần chúng, có tinh thần quốc tế trong sáng. Đạo đức của Đảng nói chung và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng không tự nhiên có được. Nó phải trải qua quá trình rèn luyện, đấu tranh không ngừng mà hình thành và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Xây dựng Đảng về đạo đức đã trở thành một mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng vững bền và đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, vượt mọi khó khăn.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Trong thời gian tới, xây dựng Đảng về đạo đức cần phải xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, vì dân, vì nước, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực, không đưa ra những chủ trương, chính sách làm thiệt hại cho nhân dân, cản trở sự phát triển, vì một nhóm lợi ích; xây dựng tổ chức bộ máy Đảng khoa học, gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thật sự là “đầy tớ” của nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng…

BR-VT đang chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhấn mạnh về “tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ” và “tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”. Trong đó đòi hỏi việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và các cơ chế, quy định của Đảng; thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại từng cấp ủy, tổ chức Đảng. Triển khai hiệu quả các giải pháp để kiểm soát quyền lực, tránh vượt quyền, lạm quyền, lợi ích nhóm. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy phải sâu sát, lãnh đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chủ trương, quyết định của cấp ủy phải đặt lợi ích của người dân và sự phát triển lên cao nhất; tăng cường vai trò, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy; bám sát cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ.

Để củng cố, xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng, Dự thảo Báo cáo cũng nhấn mạnh về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; từng cấp ủy thường xuyên giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xử lý những trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đạo đức cách mạng - nền tảng vững chắc của Đảng phải được xây dựng từ mỗi đảng viên, mỗi cơ sở, tổ chức Đảng, để từ đó tạo sức mạnh cho toàn Đảng. 

MINH ĐỨC

 
;
.