123
Kiên định một con đường - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kiên định một con đường

Thứ Ba, 18/08/2020, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Cách đây 75 năm (tháng 8/1945), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc nuôi dưỡng, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử là kết tinh làm nên cuộc cách mạng vĩ đại này.

75 năm qua, những giá trị, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn sống động, là nguồn sức mạnh to lớn hun đúc ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của nhân dân Việt Nam. Đó là, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Mỗi bước phát triển của đất nước đều đi cùng xóa đói giảm nghèo; Thực hiện an sinh xã hội, phục vụ cho con người, hướng đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy và vận dụng có hiệu quả giá trị to lớn những bài học của Cách mạng Tháng Tám, những năm qua, với khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với các chính sách an sinh xã hội. Thành tựu đáng ghi nhận là BR-VT đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp. Không chỉ phát triển nhanh về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao và ổn định, BR-VT còn phát triển hài hòa các mặt văn hoá, xã hội, môi trường sống, chất lượng sống của người dân.

Xin trích dẫn một vài con số: Cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm 88,44%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 52% năm 2015 lên 85% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020. Các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đều phát triển nhanh, trong đó dịch vụ cảng biển và hậu cần cảng khẳng định vai trò, vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu đề ra và đứng thứ 3 cả nước, trong đó thu nội địa ngày càng tăng và chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách của tỉnh. Về các chỉ tiêu, đã đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu kinh tế, 13/14 chỉ tiêu xã hội, 9/10 chỉ tiêu môi trường do Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh đề ra. Giai đoạn 2015-2020, GRDP bình quân đầu người của BR-VT có bước phát triển nhảy vọt, từ 5.443 USD (năm 2015) lên 7.070 USD/năm (năm 2020), là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đạt nhiều kết quả tích cực, theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. Xây dựng nông thôn mới và các mặt công tác khác như xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách; giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng đều đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng sâu sát với cơ sở, nhất là xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên ở những khu công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tình hình thế giới đang có xu hướng diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc từ đất liền đến biển đảo đang bị đe dọa, Đảng, Nhà nước ta càng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới… Trong bối cảnh đó, việc nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đánh giá, nhận diện tổng thể các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khai thác tối đa các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân là việc làm hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân BR-VT đã và đang vận dụng sáng tạo, phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Cách mạng Tháng Tám trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

NGUYỄN HƯNG NHƠN

 

;
.