123
Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1/8/1930 - 1/8/2020)

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Thứ Sáu, 31/07/2020, 21:06 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 90 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển, hoạt động tuyên giáo của Đảng với nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Các báo cáo viên cấp tỉnh tham quan quy trình sản xuất tại Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu. Ảnh: MINH THANH
Các báo cáo viên cấp tỉnh tham quan quy trình sản xuất tại Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu. Ảnh: MINH THANH

Năm 2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, đan xen cả thuận lợi, khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Trung ương Đảng và Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng nỗ lực giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả trong thời gian qua đã tạo nên bước chuyển biến lớn trong thực hiện Nghị quyết của Đảng. Đạt được những kết quả, thành tựu to lớn đó là công sức của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. 

Cùng với sự phát triển sau gần 30 năm thành lập tỉnh BR-VT, ở mỗi giai đoạn cách mạng, chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng của công tác tuyên giáo tỉnh nhà là thống nhất và xuyên suốt. Ngành tuyên giáo đã tham mưu triển khai những nội dung các văn bản của Đảng, xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động phù hợp với địa phương. Đồng thời, ngành cũng tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Công tác tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, kịp thời đánh giá, tham mưu cấp ủy xử lý và giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ đời sống, ổn định tư tưởng nhân dân.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong tỉnh đã không ngừng nâng cao năng lực, kịp thời đổi mới phương pháp trong công tác phù hợp với đối tượng, địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ban đảng, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng chặt chẽ, tạo nên sức mạnh và khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

Hiện nay, công tác tuyên giáo diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Ngành tuyên giáo đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy nắm bắt tình hình, hướng dẫn dư luận xã hội, nhất là những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử chống phá Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp. Đây cũng chính là thời cơ để ngành tuyên giáo thể hiện vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần trực tiếp, tích cực xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực. Công tác tuyên giáo phải gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VÕ DOÃN KIÊN

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 
;
.