Khung tiêu chí đánh giá hoạt động truyền thông về tài nguyên môi trường

Chủ Nhật, 25/09/2022, 20:05 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông về tài nguyên môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là khung tiêu chí).

Theo đó, khung tiêu chí gồm các quy định: Đánh giá, chấm điểm; tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo;  phân loại kết quả thực hiện và sử dụng kết quả đánh giá. Khung tiêu chí phải đảm bảo khách quan, logic về số liệu và độc lập trong quá trình triển khai đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022. Đồng thời, đề cao vai trò tự đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022 của các cơ quan, đơn vị có liên quan ở các cấp; thông tin, dữ liệu phục vụ thực hiện đánh giá kết quả thực hiện phải đầy đủ, kịp thời, trung thực, minh bạch và đảm bảo tính khoa học; kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022 phải được công khai và được lưu trữ khoa học, hệ thống.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá để đảm bảo phù hợp với ngành, lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất điều chỉnh các tiêu chí đánh giá gửi Sở TN-MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cập nhật vào khung tiêu chí năm 2023.

SONG THƯ

;
.