ĐẢNG VỮNG MẠNH - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI - Kỳ 1: Xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, đạo đức và tổ chức

Thứ Hai, 22/11/2021, 23:30 [GMT+7]
In bài này
.

Trong suốt chặng đường 30 năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm đến công tác chính trị, xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng lực lượng đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức và được nhân dân tin yêu.

Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng. Trong ảnh: Lễ trao Quyết định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: MINH THIÊN
Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng. Trong ảnh: Lễ trao Quyết định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: MINH THIÊN

Củng cố tư tưởng chính trị

Từ những ngày đầu thành lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa được kiện toàn từ tỉnh đến các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ngày 22/12/1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13/NQ-TU về “Công tác tư tưởng - văn hóa” giai đoạn 1997-2000, đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đề cập đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ về giáo dục lập trường chính trị.

Đến tháng 2/1999, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII ban hành Nghị quyết, tiến hành cuộc vận động lớn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Hệ thống tổ chức Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các cơ quan truyền thông và các ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng, bổ sung nguồn thông tin, tăng số lượng phát hành “Thông tin nội bộ” phục vụ cho “đảng viên biết, dân biết”.

Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định của Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương chọn khâu đột phá, xây dựng khẩu hiệu hành động và xác định nội dung thực hiện những vấn đề mới, khó từ thực tiễn để đề ra các giải pháp, quyết tâm thực hiện đến cùng mục tiêu đề ra.

Thực hiện NQTW4 (khóa XII), ngày 2/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU xác định 17 nhóm nhiệm vụ và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp từ tỉnh đến chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn công việc và nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, vận dụng trong cuộc sống, góp phần tích cực trong học tập và làm theo Bác.

Để đổi mới phương thức tuyên truyền, nhất là đổi mới việc tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh đã nêu cao vai trò Thường trực cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp truyền đạt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; từng bước nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ báo cáo cáo viên. Từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tổ chức lực lượng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý thông tin; phối hợp thúc đẩy đưa các thông tin tích cực, chính thống trên không gian mạng.

Nâng chất đội ngũ cán bộ, đảng viên

Song song với công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng về tổ chức được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 34-CTr/TU ngày 16/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện là cơ sở để đánh giá vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; các đề án quy hoạch được, cán bộ được bổ nhiệm đều được rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định, bảo đảm các điều kiện bổ nhiệm. Để chuẩn bị cho lực lượng kế thừa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng ngân hàng nguồn dữ liệu cán bộ trẻ của tỉnh.

Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 555 tổ chức cơ sở Đảng với 44.131 đảng viên. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, các cơ sở Đảng đã kết nạp được 808 đảng viên mới; trong đó có 69 đảng viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước, thành lập mới 1 tổ chức Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định để tổ chức đảng  trong sạch, vững mạnh thì cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt vai trò nêu gương trong công tác và tác phong, đạo đức. Sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền trong toàn tỉnh triển khai thực hiện, chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các đồng chí lãnh đạo và tổ chức Đảng, đảng viên, một số tổ chức Đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập hợp sức mạnh đoàn kết của quân và dân với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, nổi bật là vai trò của các đồng chí lãnh đạo đảng bộ các cấp là những đảng viên ưu tú, xuất sắc được tuyển chọn và rèn luyện trong gian khó nên trưởng thành cả về lý luận và thực tiễn, nêu cao tinh thần xung kích, đổi mới, luôn kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.

(Còn nữa)

MINH THIÊN

;
.