123
Vùng Cảnh sát biển 3: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vùng Cảnh sát biển 3: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên

Thứ Tư, 05/12/2018, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Ngày 5-12, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB 3) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 58 học viên là những đảng viên mới, đoàn viên ưu tú của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam). 

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 10 chuyên đề chính: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

NAM PHƯƠNG

;
.