CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ Năm, 22/09/2022, 18:03 [GMT+7]
In bài này
.

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, tiện ích của mạng xã hội và internet, các thế lực thù địch đang thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Có thể nói, chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, internet và mạng xã hội lại được các thế lực thù địch tận dụng triệt để, tinh vi để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta như hiện nay. Ngoài việc đánh phá trực tiếp vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng còn ra sức tuyên truyền những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận diện các nội dung chống phá

Một là, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. Các thế lực thù địch cho rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa “du nhập ngoại lai”, “nhập khẩu lý luận” chỉ phù hợp với các nước phương Tây, không phù hợp với Việt Nam, từ đó kêu gọi thay thế Chủ nghĩa Mác-Lênin bằng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”, trong đó chủ trương ủng hộ Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại bài bác triệt để Chủ nghĩa Mác-Lênin, với âm mưu tách Tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi Chủ nghĩa Mác-Lê nin nhằm đánh sập nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì một trong những nguồn gốc quan trọng, cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch trích dẫn các nội dung đã bị cắt xén, hoặc làm sai lệch các quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để chứng minh rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là sai lệch, không hợp thời, thiếu khoa học…

Hai là, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa bằng các luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; xuyên tạc các sự kiện lịch sử của Việt Nam và vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đồng thời, cổ xúy phong trào đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Ba là, chúng xuyên tạc tình hình, nguy cơ đất nước và xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch rêu rao cho rằng đất nước, xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn “khủng hoảng toàn diện”, đang bị lâm vào “tình thế hiểm nghèo”; triệt để lợi dụng các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai... để kích động người dân đòi đất, đòi nơi thờ tự, đòi thực hành tôn giáo trái pháp luật. Chúng còn “hà hơi tiếp sức” cho những kẻ nhân danh “lòng yêu nước” biểu tình làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng lợi dụng việc điều tra, xét xử các vụ án phức tạp, nhạy cảm để kích động, xuyên tạc, quy kết, vu cáo Đảng, Nhà nước yếu kém, đả kích các cơ quan tư pháp, kích động “bất tuân dân sự” trong xã hội hòng phá vỡ khối đại đoàn kết của dân tộc.

Bốn là, phủ nhận, bôi nhọ các mặt tích cực, khoét sâu vào hạn chế yếu kém để quy chụp về bản chất của Đảng, của chế độ. Các thế lực thù địch tập trung bài bác, bôi nhọ hình ảnh đẹp, hoạt động tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang với luận điệu cho rằng các hoạt động đó là dàn dựng, làm màu, giả tạo nhằm gây tâm lý hoài nghi về đạo đức, uy tín của các tổ chức, cá nhân.

Năm là, các thế lực thù địch ra sức chiêu dụ những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tán phát tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Tập hợp những ý kiến, phát biểu trái chiều từ những đối tượng “dân túy”, tạo dựng cái gọi là “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “những cán bộ của nhân dân”... nhằm tuyên truyền quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Sáu là, các thế lực thù địch ra sức kêu gọi chủ trương “bài”, “thoát”, “liên minh” với nước này hoặc với nước khác, đồng thời cổ xúy các phong trào đòi ly khai, nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới và khu vực.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Như vậy, chúng ta thấy rằng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta là âm mưu thuộc về bản chất của các thế lực thù địch. Việc đấu tranh, ngăn chặn âm mưu này là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Với cán bộ, đảng viên, đây chính là nhiệm vụ sống còn, một mặt cần phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố vững chắc thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu Cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực; nâng cao năng lực chuyên môn, tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức đúng đắn, khoa học, cách mạng, đủ trình độ đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động. Cán bộ, đảng viên cần chủ động nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao; không tham gia đánh giá, nhận xét, bình luận trên các trang mạng xã hội với các nội dung chưa được kiểm chứng; phát huy ưu điểm, lợi ích của mạng xã hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước, quảng bá các hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt đến với cộng đồng xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, đảng viên một mặt cần vững vàng về lập trường, quan điểm, vững chắc về lý luận, am tường về thực tiễn, nhạy bén trong đánh giá, nhận định tình hình, đồng thời nhiệt huyết, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm của bản thân đối với Đảng, với đất nước, với chế độ và với cộng đồng, xã hội.

BÙI VŨ QUANG TẤN
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

;
.