NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ, HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI):

Thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020

Thứ Sáu, 09/01/2015, 07:18 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-1, ngày làm việc thứ tư, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Về vấn đề này, trong phiên Khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, báo cáo kinh tế - xã hội là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã bám sát Đề cương được Hội nghị Trung ương 9 cho ý kiến, tích cực xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đã tổ chức nghiên cứu theo 10 nhóm chuyên đề, cụ thể hoá 43 nội dung liên quan; tổ chức 3 cuộc hội thảo; lấy ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo nhiều địa phương; cố gắng tiếp thu, tìm tòi những vấn đề mới. Bộ Chính trị đã 2 lần thảo luận và chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị BCH Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình và những kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được đề ra tại Đại hội XI và được điều chỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chú ý phân tích, đánh giá sự đúng đắn, kịp thời của việc đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội khi chuyển sang tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý. Từ thực tế đó có thể rút ra bài học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực, chất lượng phân tích, dự báo tình hình và bài học phải bám sát thực tiễn để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết về chủ trương, chính sách, biện pháp cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; chú trọng khâu cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng...

(ĐCSVN)

;
.