HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân

Thứ Ba, 11/02/2014, 06:39 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 5-12-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ban hành hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên.

Hướng dẫn yêu cầu chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung học tập và liên hệ, cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, “nói một đằng, làm một nẻo”, “nói, hứa mà không làm”.

Từng tổ chức mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã thực hiện từ trước tới nay. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các các tổ chức thành viên tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề hạn chế còn tồn tại liên quan đến nội dung chuyên đề, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau học tập nghiên cứu, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014.

ĐỨC NGUYÊN

;
.