Phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 04/01/2014, 06:37 [GMT+7]
In bài này
.

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường (BVMT) cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường được phân thành 3 cấp ngân sách: Cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn. Theo đó, nhiệm vụ chi BVMT của ngân sách cấp tỉnh gồm: xử lý ô nhiễm môi trường; xử lý rác thải; hoạt động bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học và các hoạt động sự nghiệp môi trường; duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước đô thị do cấp tỉnh quản lý. Ngân sách cấp huyện chi cho hoạt động như: vệ sinh, xử lý rác; chăm sóc công viên, lâm viên, cây xanh đô thị và một số nhiệm vụ chi về sự nghiệp môi trường theo phân cấp của tỉnh. Cấp xã, phường, thị trấn chi cho các hoạt động về vệ sinh môi trường theo phân cấp của tỉnh và của huyện…

Riêng các hoạt động nghiệp vụ như thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; triển khai các chương trình dự án khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT... thuộc nội dung chi sự nghiệp môi trường theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT.

QUANG VŨ

;
.