123
Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Thứ Năm, 08/11/2018, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019.

Theo kế hoạch này, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện nhiều nội dung, hoạt động nhằm tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn tỉnh; gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Các hoạt động xoay quanh 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và 7 phong trào: “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Học tập, lao động sáng tạo; Xây dựng gương “người tốt, việc tốt”.

 Năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu: 91,2% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 96,2% thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hoá”; 51% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 71% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 90% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

ĐỨC ANH

 
;
.