123
Phát động phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát động phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh"

Thứ Năm, 17/05/2018, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU (ngày 14-5) phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để thực hiện phong trào, các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và phát động phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trong tổ chức Đảng; Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đảng viên trong tổ chức Đảng tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức cho đảng viên đăng ký tham gia phong trào với các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phong trào phải được phổ biến rộng rãi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp. Việc thực hiện phải thực chất, không phô trương, hình thức. Mỗi đảng viên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện cho địa phương theo khả năng và năng lực của mình. Các nội dung tình nguyện bám sát các yêu cầu, tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh và được thực hiện gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu, phấn đấu năm 2019, có 90% đảng viên đăng ký tình nguyện tham gia.

NGUYỄN THI

;
.