123
Kết nối giám sát của MTTQ với cơ quan quyền lực nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kết nối giám sát của MTTQ với cơ quan quyền lực nhà nước

Thứ Hai, 20/03/2017, 22:16 [GMT+7]
In bài này
.

Tại phiên họp thứ 8, ngày 16-3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về các hình thức giám sát, phản biện xã hội, gồm 5 chương, 24 điều quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN.

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Mặc dù, Luật MTTQVN đã quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động giám sát, nhưng chưa có quy định rõ về cơ chế, thời gian thực hiện, cũng như giá trị pháp lý đối với việc thực hiện, xem xét và giải quyết những kiến nghị của MTTQ các cấp. Hiện nay, vai trò và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể là rất lớn, nhất là ở các địa phương. Giám sát góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phát hiện những nhân tố mới, những mặt tích cực để kịp thời phổ biến, nhân rộng. Thông qua hoạt động giám sát để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, góp phần chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phản biện xã hội là một hình thức phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân; nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát và chưa đúng trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước, của chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể. Phản biện xã hội của Mặt trận là kênh trao đổi thông tin hữu hiệu giữa các thiết chế quyền lực với nhân dân, tạo ra sức mạnh dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ đó, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và tăng cường sự đồng thuận cao trong đời sống xã hội, làm cho đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc, văn minh.

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ các cấp đã thu được nhiều kết quả trong việc tham gia vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp tại các địa phương và của các cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện các chủ trương, dự án phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, việc bầu đại biểu dân cử, cũng như công tác cán bộ ở cơ sở. Cụ thể như: Giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng; giám sát việc huy động nguồn lực trong nhân dân khi tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; giám sát một số hoạt động tư pháp, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp….

 Tuy nhiên, thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp hiện nay cho thấy, vẫn còn không ít lĩnh vực giám sát của MTTQ chưa được pháp luật cụ thể hóa thành cơ chế; năng lực giám sát, phản biện còn yếu; hoạt động giám sát, phản biện còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao; kiến nghị của MTTQ nhiều khi là một chiều, sự phản hồi chưa có chuyển biến tích cực, khó xác định trách nhiệm. Do đó, để hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp phát huy được hiệu quả thiết thực cần phải hoàn thiện các cơ sở pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ thực hiện. Việc sớm ban hành Nghị quyết liên tịch quy định các điều khoản chi tiết của Luật MTTQVN sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Mặt trận các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện; đồng thời nâng cao hiệu quả tính kết nối giám sát của mặt trận với các cơ quan quyền lực Nhà nước, chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan.

 HOÀNG LÊ

;
.