123
Mãi một niềm tin - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Mãi một niềm tin

Thứ Năm, 02/02/2017, 22:07 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa Xuân mới đang hiện diện ở khắp muôn nơi với cờ hoa, nắng vàng rực rỡ và lòng người phơi phới với những đổi thay của đất nước. Niềm vui ấy như được nhân lên và có ý nghĩa đặc biệt khi trong dịp này, cả nước vui mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2017). Trải qua chặng đường lịch sử 87 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng nhân dân với niềm tin yêu và kỳ vọng.

87 năm trước, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản Đảng: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên Đoàn. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Đây là cơ sở  bảo đảm cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, hi sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ròng rã suốt 30 năm, đánh thắng các kẻ thù hung bạo, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đưa cả nước thống  nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong muôn vàn thử thách, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phá thế bao vây cấm vận, Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng lại đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với bản chất cách mạng, khoa học, đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng ở sức mạnh và ý chí toàn dân tộc, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhân dân ta đã vững một lòng tin theo Đảng, sát cánh cùng Đảng đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Hòa chung dòng chảy ấy, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trải qua lao động gian khổ, đấu tranh ngoan cường đã góp phần bồi đắp thêm những truyền thống tốt đẹp của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu đã cùng cả nước kiên cường trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần làm nên những chiến công hiển hách. Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tháng 2-1934 tại xã Phước Hải (nay là thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ), với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có trên 36 ngàn đảng viên, với 633 tổ chức cơ sở đảng. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, sau 26 năm xây dựng và phát triển; kể từ ngày thành lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực được huy động, các tiềm năng đã được khơi dậy, đạt được những kết quả khá toàn diện trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên của Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2017, tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 đã và đang được quán triệt, triển khai một cách sâu rộng trong toàn Đảng bộ, trở thành hành trang cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi xét bản thân để xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu, gương mẫu để nhân dân mỗi ngày một tin yêu hơn với Đảng...

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

;
.