123
Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững

Thứ Sáu, 28/06/2013, 06:32 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm nay, 28-6 - Ngày Gia đình Việt Nam.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình…”. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng gia đình. Đặc biệt, từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28-6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Năm nay, Thủ tướng Chính phủ còn quyết định chọn là Năm Gia đình Việt Nam; theo đó các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội… tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, khơi dậy những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước ta đã thể chế hóa thành luật và ban hành các Pháp lệnh, Nghị định để hỗ trợ và điều chỉnh các quan hệ gia đình và công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, v.v… Qua  quá trình tổ chức thực hiện, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xã hội và con người Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Kinh tế hộ gia đình đã có bước phát triển mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi cũng đã có những thành quả đáng kể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao, trẻ em được pháp luật bảo vệ, được xã hội và gia đình quan tâm, chăm sóc ngày càng đầy đủ, chu đáo. Những điều đó đã làm đẹp thêm những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gia đình Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân… đã tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp của một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp; tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình; tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra; tình trạng buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp…Từ thực tế đó đã đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, phải có kế hoạch thật tốt trong thực hiện chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng gia đình, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Trước hết là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác gia đình, coi đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đối với từng gia đình, mỗi thành viên trong gia đình cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình, biết vun đắp, phát huy những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, làm tốt việc giáo dục con trẻ, trong đó người lớn luôn  gương mẫu để phát triển sức mạnh nội sinh, tạo thành lũy vững chắc để ngăn chặn tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nhóm xã hội cơ sở kiến tạo nên xã hội rộng lớn. Gia đình có lành mạnh thì xã hội mới phát triển tốt đẹp. Do đó, tập trung xây dựng gia đình phát triển bền vững là nhân tố để đảm bảo sự trường tồn của quốc gia, dân tộc. Cùng với sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội, hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013, mỗi một gia đình phải không ngừng phấn đấu để ngày càng vươn tới mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người.

THANH PHONG

;
.