123
Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh

Thứ Hai, 29/06/2020, 07:48 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm góp ý xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo khoa học “Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh BR-VT; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”.  Báo BR-VT giới thiệu đến bạn đọc lược trích tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung này. 

Phần thi “Tự hào Đảng quang vinh” của đơn vị Đảng bộ TP. Vũng Tàu  tại vòng chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy tổ chức năm 2019. Ảnh: ĐỨC NGUYÊN
Phần thi “Tự hào Đảng quang vinh” của đơn vị Đảng bộ TP. Vũng Tàu tại vòng chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy tổ chức năm 2019. Ảnh: ĐỨC NGUYÊN

Trong xu thế phát triển chung, Đảng bộ tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bảo đảm uy tín, năng lực, bản lĩnh theo hướng cụ thể, sát thực tiễn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

Để đáp ứng xu thế phát triển chung của thời đại, đồng thời phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay phải được nâng tầm và xứng tầm. Trong đó, việc đề ra các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới cần phải được quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang, về đường lối lãnh đạo đúng đắn và tư duy đổi mới, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng hơn 90 năm qua. 

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của cán bộ, đảng viên, qua đó ngày càng lĩnh hội đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Thứ ba, tạo môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; thực hiện luân chuyển để đào tạo, bổ sung kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Những trường hợp có triển vọng phát triển được dự kiến bố trí vào chức vụ cao hơn thì luân chuyển vào các chức danh cấp trưởng ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn, phức tạp. Thực hiện thống nhất việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng thực hiện nguyên tắc “tổ chức tìm người” để bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường, đúng việc, đúng người. 

Thứ năm, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Việc triển khai nghị quyết 35 phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. 

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; về thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; tự khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng các phương án, đề án nhân sự chặt chẽ, khoa học, khách quan; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị, tạo sự đồng thuận cao trước thềm đại hội Đảng các cấp. 

Thứ tám, cần đổi mới mạnh mẽ cách ra nghị quyết, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy Đảng các cấp, chú ý công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết. 

Thứ chín, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội; để tiếp tục xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 
;
.