123
Phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14-10-1930 – 14-10-2018) VÀ 27 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BR-VT (22-10-1991 – 22-10-2018)

Phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 12/10/2018, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã theo sát yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng giao cho; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam XHCN.

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ ra những nội dung Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tập trung thực hiện trong cuộc họp khối Xây dựng Đảng đánh giá  trách nhiệm người đứng đầu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ ra những nội dung Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tập trung thực hiện trong cuộc họp khối Xây dựng Đảng đánh giá trách nhiệm người đứng đầu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Ảnh: PHÚC LƯU

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Sau 8 tháng thành lập Đảng, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã đồng ý lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. 

Tại BR-VT, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh được thành lập vào ngày 22-10-1991 theo Quyết định 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở từ việc chia tách, sáp nhập các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc và Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. 27 năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh BR-VT đã năng động, sáng tạo, bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên.

Từ năm 2015 đến nay, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015- 2020 bằng các nghị quyết, đề án, quy định, quyết định, văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 khóa XII về tổ chức bộ máy. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời về công tác cán bộ và các chế độ, chính sách đối với cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021- 2026 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2020; tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn, tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Đặc biệt là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức hội nghị ký cam kết. 

Bên cạnh đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phát động, qua đó phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện và tham mưu cấp ủy chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Bằng sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết thống nhất; tự hào về truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của toàn ngành; noi gương các thế hệ đi trước, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh BR-VT không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng; Tận tụy với công việc được giao, công tâm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; Gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không cơ hội, vụ lợi, kiên quyết khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm hạn chế. 

Cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy BR-VT vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và UBND tỉnh dành cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 


XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong công tác phát triển đảng viên mới, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 6.035 đảng viên, đạt 71% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 15 Đảng bộ trực thuộc (5 Đảng bộ huyện, 1 thị xã, 2 thành phố, 7 Đảng bộ tương đương); 625 tổ chức cơ sở Đảng (208 Đảng bộ cơ sở, 417 chi bộ cơ sở); 4 Đảng bộ bộ phận, 1.916 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 40.171 đảng viên.

LƯU TÀI ĐOÀN
(Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

;
.