123
Học Bác về công tác cán bộ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Học Bác về công tác cán bộ

Chủ Nhật, 30/07/2017, 23:00 [GMT+7]
In bài này
.
Trong hai ngày 28 và 29 - 7, TP. Vũng Tàu tổ chức sát hạch Năng lực 119 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Cán bộ công chức chuẩn bị làm bài thi Kiến thức chuyên ngành.
Trong hai ngày 28 và 29 - 7, TP. Vũng Tàu tổ chức sát hạch Năng lực 119 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Cán bộ công chức chuẩn bị làm bài thi Kiến thức chuyên ngành.

Trong cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” hoàn thành tháng 10-1947 và xuất bản đầu năm 1948 của Bác Hồ, Người chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng...”. Tư tưởng và quan điểm của Bác Hồ về cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá, đặc biệt trong điều kiện cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của nước ta.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ là một trong những công tác hàng đầu, có vai trò quyết định tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng. Chính vì công tác xây dựng Đảng tốt nên Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau này.

Với tầm nhìn và trí tuệ vĩ đại, Bác Hồ đã đề ra những tiêu chuẩn cốt lõi của người cán bộ cách mạng trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Bác thường xuyên quan tâm tới vấn đề phẩm chất đạo đức của người cán bộ. Bác dạy: Để làm tròn nhiệm vụ của mình,  mỗi cán bộ, Đảng viên phải vừa có đức, vừa có tài, vừa có năng lực, vừa có phẩm chất. Người cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Đối với vấn đề năng lực của cán bộ, Bác nói: Cán bộ phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Nghĩa là cán bộ phải có “chuyên”, phải có “tài”, có năng lực, trí tuệ, chuyên môn để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Người chỉ rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, cán bộ ngày nay không thể chỉ lãnh đạo chung chung, mà còn phải có trí thức nữa.

Bác nhắc nhở những người làm công tác tổ chức cán bộ phải “dùng người đúng chỗ, đúng việc”, dụng nhân như dụng mộc, người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được.

Một vấn đề hết sức quan trọng mà Bác tập trung nhắc nhở nghiêm khắc là tệ “kéo bè kéo cánh” trong công tác cán bộ. Tệ này phát sinh từ bệnh bè phái, ai hợp với mình thì người đó dù xấu cũng cho là tốt, ai không hợp thì cho là dở, tìm cách gièm pha, tìm cách dìm người đó xuống. Bác nói: Khuyết điểm này rất tai hại, làm Đảng mất đi nhân tài, làm mất sự đoàn kết, gây ra những mối nghi ngờ lẫn nhau.

Trong công tác đề bạt cán bộ, Bác cũng dạy: Phải xem xét thật kỹ trước khi đề bạt. Đã đề bạt rồi thì phải theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra. Phải tập trung nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung. Trong công tác đề bạt cán bộ phải chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đây là công việc gốc của Đảng. Đặc biệt phải chú trọng việc đào tạo cán bộ kế tục sự nghiệp cách mạng vì đó là tầm nhìn chiến lược của người cách mạng, “lo hôm nay và lo cho muôn đời sau”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sử dụng cán bộ là những tư tưởng tiến bộ, đầy tính nhân văn và khoa học. Đó là kim chỉ nam cho chúng ta học tập, kế thừa và phát huy trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế trong thời đại ngày nay.

ĐỖ NGUYỆT HƯƠNG
(Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh BR-VT)

;
.