123
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ngay và thường xuyên 17 nhiệm vụ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ngay và thường xuyên 17 nhiệm vụ

Thứ Hai, 13/03/2017, 23:39 [GMT+7]
In bài này
.
Các đại biểu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh: ĐỨC ANH
Các đại biểu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
Ảnh: ĐỨC ANH

Ngày 2-3-2017, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ký ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây gọi tắt là NQTW4 khóa XII), Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng trích đăng những nội dung chính trong Kế hoạch.

Căn cứ vào nội dung NQTW4 khóa XII và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay và thường xuyên những nhiệm vụ sau:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương, vào tháng 1-2017.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các Ban của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương, vào tháng 3-2017.

3. Tổ chức Đảng từ tỉnh đến chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực để tổ chức thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp từng năm và cả nhiệm kỳ. Mỗi đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để tự rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm (theo mẫu). Cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động, cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết này gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo, ở từng cấp đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên; đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm vào tháng 1 của năm sau và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ nội dung gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ thuộc quyền quản lý của thường vụ cấp ủy.

6. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử ngay, dứt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp... được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

7. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

8. Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

9. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng quy định, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

10. Cấp ủy, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định.

11. Thực hiện nhất quán, nghiêm túc chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước và bảo đảm chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành; thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

12. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

13. Chấm dứt ngay và không tổ chức liên hoan, gặp mặt khi hội họp, khi cán bộ được đề bạt, thuyên chuyển công tác; thực hành tiết kiệm trong tổ chức cưới hỏi, đám tang..., phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không gây phản cảm trong dư luận xã hội.

14. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

15. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

16. Thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý, chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

17. Thực hiện chủ trương học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm; mở các lớp và đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học.

Cùng với việc thực hiện NQTW4 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời phải thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương và các nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ; phải gắn tự phê bình và phê bình với tăng cường sự chỉ đạo của cấp trên; với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm.

Các cấp ủy triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện NQTW4 khóa XII đến tổ chức Đảng, đảng viên; kế hoạch của các cấp ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội gửi về Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 24-3-2017; trong quá trình thực hiện NQTW4 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng nắm chắc tình hình, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm; khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Các cấp ủy triển khai cho đảng viên viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mỗi đảng viên viết 1 bản cam kết sau khi được học tập Nghị quyết; bản cam kết được quản lý, theo dõi tại chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt để làm căn cứ kiểm điểm, xét đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

 

;
.