123
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Năm, 05/01/2017, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.
Sáng 3-1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ảnh: PHÚC LƯU
Sáng 3-1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ảnh: PHÚC LƯU

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, hoan nghênh, đón nhận.

Nghị quyết ra đời xuất phát từ yêu cầu cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nghị quyết đã khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự xứng đáng là một đảng cầm quyền và sự tin yêu của nhân dân.

Nghị quyết đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của suy thoái, từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nếu không ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

Nghị quyết đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu biện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng có thể tự đối chiếu, tự soi mình. Nhận diện đúng và đầy đủ để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích của tập thể, của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân và đất nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận cao trong nhân dân, bảo đảm nghiêm kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII không những là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phải gắn việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với những giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi, vừa bảo đảm xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự giác biến tư tưởng thành hành động cách mạng, việc làm cụ thể hằng ngày, lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII làm động lực thúc đẩy trong thực thi nhiệm vụ, công tác và cuộc sống hằng ngày. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, ‘tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định toàn Đảng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, trong sạch về đạo đức và lối sống, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

 NGUYỄN XUYẾN

;
.