123
Học Bác là công việc thường xuyên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Học Bác là công việc thường xuyên

Thứ Tư, 11/01/2017, 22:39 [GMT+7]
In bài này
.
Cán bộ, đảng viên tỉnh BR-VT học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Tỉnh ủy tổ chức ngày 3-1-2017.
Cán bộ, đảng viên tỉnh BR-VT học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Tỉnh ủy tổ chức ngày 3-1-2017.

Đối với người Việt Nam, ai cũng có thể tìm thấy những vấn đề đạo đức, phong cách mà Bác Hồ đã đặt ra rất gần gũi với mình. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần thường xuyên học tập theo gương Bác gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Bác Hồ coi đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng, là nguồn nước làm cho tinh thần cách mạng không bao giờ cạn. Bác Hồ gọi nền đạo đức Việt Nam là “đạo đức mới”, “đạo đức cách mạng”. Bác nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được dân.

Đối với Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, Bác Hồ yêu cầu phải xây dựng Đảng thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành với nhân dân”, Bác nhắc nhở. Đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Đạo đức cách mạng là phải hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng và lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam, cũng được Bác Hồ bao quát trong “tư tưởng Hồ Chí Minh” là “trung với nước, hiếu với dân”, đó là điều chủ chốt và quan trọng nhất. Nước là của dân, dân là chủ đất nước, cho nên “trung với nước” là trung với dân, trung thành với lợi ích của nhân dân. Có thể nói, tư tưởng “trung với nước, hiếu với dân” của Bác Hồ không những kế thừa giá trị chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc mà còn vượt qua những hạn chế của truyền thống đó.

Bác là hình ảnh sống về đạo đức cách mạng, Bác thể hiện toàn vẹn đức tính chí công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, trí, dũng với nội dung mới mà Người đã đề ra cho toàn Đảng, toàn dân. Trong thực tế, Bác Hồ đã sử dụng những khái niệm về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của đạo đức phương Đông và đạo đức truyền thống Việt Nam, đưa vào những nội dung mới của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bác thường nói, đây là vấn đề rất phức tạp, nói dễ làm khó, bởi vì nó đụng chạm đến không những chỉ lợi ích vật chất cụ thể mà cả những lợi ích khác như danh, vị, chức, quyền mà chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, vụ lợi thường đưa con người đi đến những hành vi vô đạo đức. Một tấm gương sáng có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, Bác Hồ rất chú trọng đến việc nêu gương về đạo đức, biểu dương những gương “người tốt, việc tốt”, coi đó là vật liệu quý để xây dựng con người, là phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng. Cho nên, học tập và rèn luyện theo đạo đức Bác Hồ có nghĩa là tất cả mọi người phải tự giáo dục, tự rèn luyện theo gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư không trừ một ai. Hiện nay, chúng ta đang chống tham nhũng. Ai cũng biết tham nhũng như một quốc nạn, nếu mỗi đơn vị công tác, mỗi cơ quan, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương đều liêm chính, không dung túng bao che mà xử phạt nghiêm minh “quốc pháp bất vị thân”, tất cả những kẻ tham nhũng thì hiệu quả rất rõ rệt.

Chúng ta đều biết, vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và toàn xã hội chúng ta đã có quá trình lịch sử liên tục và lâu dài. Tới Đại hội XII của Đảng lại tiếp tục khẳng định lại “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội Đảng, và ngày 15-5-2016, Bộ chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về vấn đề “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mục tiêu là tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

 ĐỖ NGUYỆT HƯƠNG
(Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh)

;
.