.

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cập nhật: 10:21, 09/09/2006 (GMT+7)

Để thực hiện tốt hơn nữa trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng về giải quyết các thủ tục hành chính, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thông báo công khai các số điện thoại nóng và hộp thư điện tử của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giờ làm việc: (064) 857673; 0908.904905; cchc@baria-vungtau.gov.vn trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày. Nhân dân có thắc mắc về thủ tục hành chính xin gọi theo số điện thoại và email: (064) 857673; 0908.904905; cchc@baria-vungtau.gov.vn